Pravidlá súťaže „vyhraj štýlovú ecozzku“.

Pravidlá súťaže „vyhraj šrýlovú ecozzku“.

 

 1. Usporiadateľom súťaže s názvom „vyhraj štýlovú ecozzku“ (ďalej len „súťaž“) je:

 

Internetový obchod www.Joeshop,sk, ktorého prevádzkovateľom je


Bc.Ľubomír Zaťovič, Prochot 173, 96604
IČO: 51329042
DIČ: 1123772584
zapísaný v živnostenskom registri okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania. Číslo živnostenského registra 680-21214

(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „joeshop.sk“).

 

 1. Termín konania súťaže

 

Súťaž prebieha od 28.11.2018 (07:00 hod.) do 05.12.2018 (20:00 hod.) (ďalej len „čas konania súťaže“) prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „Facebook“).

 1. Podmienky účasti v súťaži

 

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke internetového obchodu joeshop.sk na Facebooku (ďalej len „Facebook stránka Joe Shop“) do súťaže „vyhraj štýlovú ecozzku “ (ďalej len „súťaž“), a to prostredníctvom pridania komentára pod súťažný príspevok s výzvou „komentuj a vyhraj! Napíš do komentára, ktorá taška sa ti páči“, ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž, a to v čase konania súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“).

Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru v internetovom obchode joeshop.sk. Z nákupu tovaru v internetovom obchode joeshop.sk nevyplývajú pre súťažiacich žiadne výhody.

Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť aj viackrát v čase konania súťaže. V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom 1x, t.j. jeden súťažiaci môže vyhrať jednu výhru.

Zúčastniť sa je možné aj pod pseudonymom. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak sa výhra takejto osoba už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 7. týchto pravidiel.

Ak je výhercom neplnoletá fyzická osoba, poskytne po jej oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru a v takom prípade bude spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel ustanovený náhradný výherca.

Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec zamestnanca usporiadateľa a manžel/ka zamestnanca usporiadateľa. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, tak táto nemá nárok na výhru a výhra sa takejto osobe neodovzdá. Zároveň v takom prípade spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. Ak sa výhra takejto osoba už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré bola osoba v zmysle tohto odseku zo súťaže vylúčená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 7. týchto pravidiel.

 1. Výhry v súťaži

 

Účastník súťaže, ktorý splní podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania o nasledovné výhry:

1x Eko taška Ecozz - Botany June alebo 1x Eko taška Ecozz - Elegant Gold

(ďalej jednotlivo aj ako „výhra“).

 1. Spôsob výberu výhercov

 

Usporiadateľ vyžrebuje z účastníkov súťaže, ktorí komentovali súťažný príspevok 1 výhercu, ktorý získa jednu výhru, podľa vlastného výberu z produktov uvedených v bode 4. Určenie výhercov prebehne žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do 4 pracovných dní po skončení času konania súťaže. Výhercom súťaže sa súťažiaci môže stať v priebehu súťaže iba raz.

 1. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry

 

Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom oznámenia k jeho výhernému komentáru pod súťažným príspevkom a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy na e-mail info@joeshop.sk za účelom doručenia výhry.

Výherca bude kontaktovaný do troch (3) kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté.

Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca usporiadateľovi neodpovie v lehote dvoch (2) kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel súťaže bude ustanovený náhradný výherca.

Výherca nie je povinný výhru prijať.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Internetový obchod joeshop.sk nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu (kuriér).

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.

Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

 1. Vylúčenie z účasti v súťaži

 

V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.

Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:

 1. a) využívajú nepovolené pomôcky (napr. podvodné nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;
 2. b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);
 3. c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby;
 4. d) odpovedia na súťažný príspevok komentárom, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno internetového obchodu joeshop.sk.

Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.

Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

 1. Predčasné ukončenie súťaže

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

 1. Vylúčenie zodpovednosti za škody

 

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

 1. Všeobecné podmienky

 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná.

Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti joeshop.sk, ako správcovi stránky spoločnosti joeshop.sk na sociálnej sieti Facebook.

Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na Facebookovej stránke Joe Shop, a to v podobe mena a prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie.

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350€ za jednu výhru.

O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na info@joeshop.sk, a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia času súťaže. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.joeshop.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe u usporiadateľa.

Prochot, dňa 25.11.2018